Zarząd Spółki Geotrans S.A. z siedzibą we Wrocławiu („Emitent”) informuje, iż w dniu 27 lutego 2018 r. została zawarta umowa o świadczenie usług Autoryzowanego Doradcy z Blue Oak Advisory sp. z o.o.

Zawarcie niniejszej umowy podyktowane jest zamiarem ubiegania się o wprowadzenie 1.000.000 (słownie: jeden milion) akcji serii A Emitenta do obrotu zorganizowanego w ramach Alternatywnego Systemu Obrotu na rynku NewConnect.

Podstawa prawna: § 3 ust. 1 pkt 9) Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect”