Zarząd Geotrans S.A. z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”, „Emitent”) informuje, że w dniu 16 lutego 2017 r. do siedziby Spółki wpłynęło pismo zawierające oświadczenie Pana Adriana Grzesiaka o jego rezygnacji z dniem 16 lutego 2017 r. z pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej Emitenta.

Zarząd Spółki dziękuje Panu Adrianowi Grzesiakowi za zaangażowanie i wkład, jakie wniósł w okresie sprawowania funkcji w Radzie Nadzorczej Emitenta.

Podstawa prawna: §3 ust. 1 pkt 7) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”