Zarząd Spółki Geotrans S.A. z siedzibą we Wrocławiu (?Emitent?), niniejszym informuje o podjęciu przez Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Uchwały nr 950/2016 z dnia 19 września 2016 r. w sprawie wyznaczenia na 22 września 2016 r. pierwszego dnia notowania w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect 3.000.000 akcji zwykłych na okaziciela serii B Emitenta o numerach od 0.000.001 do 3.000.000, o wartości nominalnej 0,10 zł każda. Ww. akcje notowane będą pod kodem istniejących akcji Emitenta „PLGEOTR00010”.

Podstawa prawna: §7 Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu, §3 ust. 1 pkt 9) Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.