Zarząd Spółki Geotrans S.A. z siedzibą we Wrocławiu (?Emitent?), niniejszym informuje iż w dniu 16 września 2016 r. do Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. złożony został wniosek o wyznaczenie pierwszego dnia notowania w alternatywnym systemie obrotu 3.000.000 akcji zwykłych na okaziciela serii B Emitenta o numerach od 0.000.001 do 3.000.000, o wartości nominalnej 0,10 zł każda.

Proponowanym we wniosku pierwszym dniem notowania ww. akcji jest 22 września 2016 r. 

Podstawa prawna: §3 Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu, §3 ust. 1 pkt 9) Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.