Zarząd Spółki Geotrans S.A. z siedzibą we Wrocławiu (?Emitent?), niniejszym informuje iż na podstawie Uchwały nr 938/2016 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 14 września 2016 r. do alternatywnego systemu obrotu na rynku NewConnect wprowadzono 3.000.000 akcji zwykłych na okaziciela serii B Emitenta o numerach od 0.000.001 do 3.000.000, o wartości nominalnej 0,10 zł każda. 

W związku z powyższym oraz faktem, iż na podstawie Uchwały nr 807/2015 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 7 sierpnia 2015 r. do alternatywnego systemu obrotu na rynku NewConnect wprowadzonych zostało 1.000.000 akcji zwykłych na okaziciela serii B o numerach od 3.000.001 do 4.000.000 o wartości nominalnej 0,10 zł każda, aktualnie do alternatywnego systemu obrotu na rynku NewConnect wprowadzone są wszystkie akcje serii B Emitenta.

Podstawa prawna: §3 Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu, §3 ust. 1 pkt 9) Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.