Zarząd Spółki Geotrans S.A. z siedzibą we Wrocławiu (?Emitent?) informuje, iż w dniu 28 lipca 2016 r. została zawarta umowa o świadczenie usług Autoryzowanego Doradcy z Blue Oak Advisory sp. z o.o. Zawarcie niniejszej umowy podyktowane jest zamiarem wprowadzenia 3.000.000 (słownie: trzy miliony) akcji serii B Emitenta do obrotu zorganizowanego w ramach Alternatywnego Systemu Obrotu na rynku NewConnect.

Podstawa prawna: § 3 ust. 1 pkt 9) Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ?Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect?.