Zarząd Geotrans S.A. z siedzibą we Wrocławiu (?Spółka?, ?Emitent?) informuje, iż w dniu 30 czerwca 2016 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Emitenta podjęło uchwałę nr 7 w sprawie przeznaczenia zysku netto za rok obrotowy 2015.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanowiło zysk netto za rok obrotowy 2015 w wysokości 1.764.808,89 zł (jeden milion siedemset sześćdziesiąt cztery tysiące osiemset osiem złotych 89/100) przeznaczyć na:
1) dywidendę dla akcjonariuszy ? w kwocie 1.000.000,00 zł (jeden milion złotych 00/100), to jest 0,20 zł (dwadzieścia groszy) na jedną akcję;
2) zwiększenie kapitału zapasowego Spółki ? w kwocie 764.808,89 zł (siedemset sześćdziesiąt cztery tysiące osiemset osiem złotych 89/100).

Jako dzień dywidendy ustalono dzień 7 lipca 2016 roku, a dzień 21 lipca 2016 roku jako dzień wypłaty dywidendy. 

Podstawa prawna: §4 ust. 2 pkt 11 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.