Zarząd spółki Geotrans S.A. (dalej: „Emitent”, „Spółka”) informuje, iż w dniu 30 listopada 2020 r. została podpisana umowa ze spółką UHY ECA Audyt sp. z o.o. sp. k. z siedzibą w Warszawie na badanie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2020 i 2021.

UHY ECA Audyt sp. z o.o. sp. k. jest firmą audytorską w rozumieniu Ustawy o biegłych rewidentach, wpisaną na listę firm audytorskich prowadzoną przez Polską Agencję Nadzoru Audytowego pod numerem 3115.

Podstawa prawna: § 3 ust. 1 pkt 11) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.