Zarząd Spółki Geotrans S.A. z siedzibą we Wrocławiu („Emitent”) informuje, iż w dniu 30 czerwca 2016 r. w spółce Kompania Elektryczna sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu (?Spółka zależna?) podwyższony został kapitał zakładowy o kwotę 5.000,00 zł, tj. z kwoty 600.000,00 zł do kwoty 605.000,00 zł, poprzez ustanowienie 100 nowych udziałów o wartości nominalnej 50 zł każdy i łącznej wartości nominalnej 5.000,00 zł. 

Nowo ustanowione udziały zostaną objęte przez dotychczasowych wspólników Spółki zależnej, proporcjonalnie do posiadanych przez nich udziałów, tj.: 49 udziałów obejmie THC PRO sp. z o.o. w zamian za wkład pieniężny w wysokości 2.179.125,00 zł oraz 51 udziałów obejmie Emitent za wkład pieniężny w wysokości 2.550,00 zł. Nadwyżka ceny po jakiej objęte zostaną nowo ustanowione udziały ponad ich wartość nominalną zostanie przelana na kapitał zapasowy Spółki zależnej. 

Zarząd opublikował wyżej wymienioną informację z uwagi na spodziewany istotny pozytywny jej wpływ na sytuację gospodarczą, majątkową i finansową Grupy Kapitałowej Emitenta w przyszłości oraz jego perspektyw rozwoju.

Podstawa prawna: § 3 ust. 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.