Zarząd spółki Geotrans S.A. (dalej: „Emitent”, „Spółka”) informuje, iż w dniu 20 lutego 2024 r. została podpisana umowa ze spółką Biegly.pl sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu na badanie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2024 i 2025.

Biegly.pl sp. z o.o. jest firmą audytorską w rozumieniu Ustawy o biegłych rewidentach, wpisaną na listę firm audytorskich prowadzoną przez Polską Agencję Nadzoru Audytowego pod numerem 4240.

Podstawa prawna: § 3 ust. 1 pkt 11) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.