Zarząd Spółki Geotrans S.A. z siedzibą we Wrocławiu (?Emitent?, ?Spółka?) informuje, iż w dniu 5 stycznia 2016 r. został obustronnie podpisany aneks nr 1 z dnia 28 grudnia 2015 r. do istotnej umowy z dnia 4 grudnia 2015 r., o której Emitent informował raportem bieżącym EBI nr 21/2015 z dnia 10 grudnia 2015 r.

Zgodnie z niniejszym aneksem całkowita maksymalna wartość umowy kształtuje się na poziomie 5.000.000,00 zł netto. Pozostałe warunki przedmiotowej umowy nie odbiegają od standardów powszechnie stosowanych dla tego typu umów.

Zarząd Emitenta podjął decyzję o publikacji wyżej wymienionej informacji z uwagi na fakt, iż szacowana wartość przychodów Spółki, wynikająca z przedmiotowej umowy, przekracza 20% wartości kapitałów własnych Emitenta, wykazanej w ostatnim opublikowanym sprawozdaniu finansowym.

Podstawa prawna: § 3 ust. 1 w związku z §3 ust. 2 pkt 2) w zw. z §2 ust. 1 pkt 2b) ppkt a) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.