Zarząd Spółki Geotrans S.A. z siedzibą we Wrocławiu („Emitent”) informuje, iż w dniu 14 czerwca 2016 r. pomiędzy Emitentem a spółką Kompania Elektryczna sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu zawarta została umowa sprzedaży udziałów stanowiących 51,00% w kapitale zakładowym oraz 51,00% w głosach na zgromadzeniu wspólników za cenę 2.905.500,00 zł. Transakcja przejęcia sfinansowana została kredytem bankowym w wysokości 2.179.125,00 zł oraz środkami własnymi Emitenta w wysokości 726.375,00 zł.

Kompania Elektryczna sp. z o.o. działa w branży budowlanej i specjalizuje się w zakresie elektryki, automatyki i słabych prądów.

Nabywane aktywa oraz umowa zostały uznane przez Zarząd Emitenta za istotne z uwagi na fakt, iż wartość nabywanych aktywów oraz przedmiotowej umowy, przekracza 20% wartości kapitałów własnych Emitenta, wykazanej w ostatnim opublikowanym sprawozdaniu finansowym.

Podstawa prawna: § 3 ust. 2 pkt 1) w zw. z §2 ust. 1 pkt 2a) oraz § 3 ust. 2 pkt 2) w zw. z §2 ust. 1 pkt 2b) ppkt a) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.