Zarząd Spółki Geotrans S.A. z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”, ?Emitent?) w nawiązaniu do treści raportu bieżącego EBI nr 7/2016 z dnia 8 marca 2016 r. informuje, że w dniu 31 maja 2016 r. zawarto porozumienie, zgodnie z którym Eco Ventures sp. z o.o. (podmiot dominujący względem Emitenta) została bezwarunkowo i całkowicie zwolniona z zobowiązania w sprawie czasowego wyłączenia zbywalności 3.500.000 akcji serii B.

Powyższe podyktowane jest koniecznością zapewnienia zabezpieczenia dla podmiotów zapewniających finansowanie planowanych przejęć Geotrans S.A.

W związku z powyższym, na dzień sporządzenia niniejszego raportu brak jest jakichkolwiek umów czasowego ograniczenia zbywalności akcji Spółki typu lock-up.

Podstawa prawna: § 3 ust. 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.