Zarząd Geotrans S.A. z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”, „Emitent”) informuje, iż Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 9 września 2020 r. na mocy podjętych uchwał odwołało ze składu Rady Nadzorczej Pana Marcina Nowickiego oraz Pana Bogdana Weremczuka, a także powołało w skład Rady Nadzorczej Pana Tomasza Styrculę oraz Pana Andrzeja Kingawkę.

Kwestionariusze osobowe nowo powołanych Członków Rady Nadzorczej, zgodne z §10 pkt 20) Załącznika nr 1 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu, Zarząd Spółki przekaże niezwłocznie po ich otrzymaniu.

Podstawa prawna: § 3 ust. 1. pkt 7) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”