Zarząd Geotrans S.A. z siedzibą we Wrocławiu (?Spółka?, ?Emitent?) informuje, iż w dniu 31 maja 2016 r. podjął uchwałę nr 01/05/2016 w sprawie rekomendacji Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu podziału zysku za rok 2015.

Zarząd zaproponował następujący podział zysku:
1) kwotę 1.000.000,00 zł (jeden milion złotych 00/100) proponuje przeznaczyć na dywidendę dla akcjonariuszy, to jest 0,20 zł (dwadzieścia groszy) na jedną akcję;
2) kwotę 764.808,89 zł (siedemset sześćdziesiąt cztery tysiące osiemset osiem złotych 89/100) proponuje przeznaczyć na zwiększenie kapitału zapasowego.

Jako dzień dywidendy Zarząd Spółki rekomenduje dzień 7 lipca 2016 roku, a dzień 21 lipca 2016 roku jako dzień wypłaty dywidendy. 

Podstawa prawna: §4 ust. 2 pkt 11 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.