Zarząd Geotrans S.A. z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”, „Emitent”) informuje, iż w dniu 12 czerwca 2020 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Emitenta podjęło Uchwałę nr 6 w sprawie podziału zysku netto za rok obrotowy 2019.

Na podstawie ww. uchwały Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanowiło zysk netto za rok obrotowy 2019 w wysokości 7.050.170,58 zł (słownie: siedem milionów pięćdziesiąt tysięcy sto siedemdziesiąt złotych 58/100) przeznaczyć na:
1) dywidendę dla akcjonariuszy – kwotę 4.000.000,00 zł (słownie: cztery miliony złotych 00/100), to jest 0,80 zł (słownie: zero złotych osiemdziesiąt groszy) na jedną akcję;
2) zwiększenie kapitału zapasowego Spółki – kwotę 3.050.170,58 zł (słownie: trzy miliony pięćdziesiąt tysięcy sto siedemdziesiąt złotych 58/100).

Dywidendą objętych zostanie 5.000.000 (słownie: pięć milionów) akcji Spółki. Jako dzień dywidendy ustalono dzień 19 czerwca 2020 r., a dzień wypłaty dywidendy ustalona na dzień 26 czerwca 2020 r.

Podstawa prawna: §4 ust. 6 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.