Zarząd Geotrans S.A. z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”, „Emitent”) informuje, iż w dniu 27 czerwca 2017 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Emitenta podjęło uchwałę nr VIII w sprawie przeznaczenia zysku netto za rok obrotowy 2016.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanowiło zysk netto za rok obrotowy 2016 w wysokości 2.410.339,40 zł (dwa miliony czterysta dziesięć tysięcy trzysta trzydzieści dziewięć złotych 40/100) przeznaczyć na:
1) dywidendę dla akcjonariuszy – w kwocie 500.000,00 zł (pięćset tysięcy złotych 00/100), to jest 0,10 zł (dziesięć groszy) na jedną akcję;
2) zwiększenie kapitału zapasowego Spółki – w kwocie 1.910.339,40 zł (jeden milion dziewięćset dziesięć tysięcy trzysta trzydzieści dziewięć złotych 40/100)

W dywidendzie uczestniczyć będzie 5.000.000 (słownie: pięć milionów) akcji Spółki, w tym:
1) 1.000.000 (słownie: jeden milion) akcji zwykłych na okaziciela serii A, o numerach od 000.001 do 1.000.000, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda;
2) 4.000.000 (słownie: cztery miliony) akcji zwykłych na okaziciela serii B o numerach od 000.001 do 4.000.0000, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda.

Jako dzień dywidendy ustalono dzień 17 lipca 2017 roku, a dzień 31 lipca 2017 roku jako dzień wypłaty dywidendy.

Podstawa prawna: §4 ust. 2 pkt 11) oraz §4 ust. 6 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.