Zarząd Spółki Geotrans S.A. z siedzibą we Wrocławiu („Emitent”) informuje, iż w dniu 29 kwietnia 2016 r. pomiędzy Emitentem a Panem Piotrem Leszczyńskim (?Akcjonariusz?), istotnym akcjonariuszem APANET S.A. z siedzibą we Wrocławiu, sygnowany został term sheet, którego celem jest przedstawienie zasadniczych warunków transakcji polegającej na nabyciu przez Emitenta od Akcjonariusza akcji stanowiących od 30,00% do 39,23% w kapitale zakładowym oraz głosach na Walnym Zgromadzeniu APANET S.A.

APANET S.A. notowana jest na rynku NewConnect i prowadzi działalność w dziedzinie ochrony środowiska na rynku cleantech, skupiając się na branży systemów sterowania i kontroli zużycia mediów.

O dalszym przebiegu i wyniku rozmów Emitent będzie informował w odrębnych raportach bieżących. Emitent przekazuje niniejszą informację, gdyż zawarcie niniejszego dokumentu może mieć prawdopodobny pozytywny wpływ na jego sytuację gospodarczą, majątkową i finansową, a ponadto stanowi realizację jego strategii rozwoju, przedstawioną w Dokumencie Informacyjnym z dnia 23 lipca 2015 r. 

Jednocześnie Zarząd Emitenta wskazuje, iż w 2016 r. planowane jest jeszcze jedno przejęcie podmiotu z branży komplementarnej.

Podstawa prawna: §3 ust. 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.