Zarząd Spółki Geotrans S.A. z siedzibą we Wrocławiu (?Emitent?, ?Spółka?) informuje, iż w dniu 5 stycznia 2016 r. została obustronnie podpisana istotna umowa, datowana na dzień 31 grudnia 2015 r., zawarta pomiędzy Emitentem a Zakładem Gospodarki Komunalnej w Cieszynie sp. z o.o. Umowa dotyczy odbioru, transportu i zagospodarowania osadu ściekowego z oczyszczalni ścieków w Cieszynie.

Niniejszy kontrakt został podpisany na okres 24 miesięcy, a jego łączna prognozowana wartość kształtuje się na poziomie 1,64 mln zł netto.

Zarząd Emitenta podjął decyzję o publikacji wyżej wymienionej informacji z uwagi, iż szacowana wartość przychodów Spółki, wynikająca z przedmiotowej umowy, przekracza 20% wartości kapitałów własnych Emitenta, wykazanej w ostatnim opublikowanym sprawozdaniu finansowym.

Podstawa prawna: § 3 ust. 2 pkt 2) w związku z §2 ust. 1 pkt 2b) ppkt a) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.