Zarząd spółki Geotrans S.A. z siedzibą we Wrocławiu („Emitent”, „Spółka”), niniejszym przekazuje korektę raportu ESPI nr 32/2021. Korekta dotyczy precyzyjnego wskazania nabywcy oraz przedmiotu transakcji.

Treść raportu przed korektą: Zarząd Geotrans S.A. z siedzibą we Wrocławiu („Emitent”, „Spółka”) informuje, iż w dniu 23 września 2021 r. została podpisana warunkowa umowa sprzedaży prawa wieczystego użytkowania dwóch działek zlokalizowanych w województwie opolskim o łącznej powierzchni 1,37 ha. Łączna wartość transakcji wyniesie 545.300,94 zł (słownie: pięćset czterdzieści pięć tysięcy trzysta złotych 94/100) netto.

Zarząd Emitenta podjął decyzję o publikacji powyższej informacji z uwagi na istotną wartość zawartej umowy, prawdopodobnie znaczącym wpływie na kształtowanie się przyszłej sytuacji majątkowej, finansowej oraz gospodarczej Emitenta oraz potencjalnie istotnym wpływie na wycenę instrumentów finansowych Spółki notowanych w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect.

Treść raportu po korekcie:
Zarząd Geotrans S.A. z siedzibą we Wrocławiu („Emitent”, „Spółka”) informuje, iż w dniu 23 września 2021 r. została podpisana warunkowa umowa sprzedaży prawa wieczystego użytkowania dwóch działek o łącznej powierzchni 1,37 ha. Działki zlokalizowane są w województwie opolskim, w bezpośrednim sąsiedztwie dwóch innych działek, o nabyciu których Emitent informował raportem ESPI nr 48/2020 z dnia 22 października 2020 roku. Łączna wartość transakcji wyniesie 545.300,94 zł (słownie: pięćset czterdzieści pięć tysięcy trzysta złotych 94/100) netto.

Nabycie przez Emitenta prawa wieczystego użytkowania wskazanych powyżej działek wpisuje się w realizację strategii Geotrans S.A. na lata 2021-2026.

Zarząd Emitenta podjął decyzję o publikacji powyższej informacji z uwagi na istotną wartość zawartej umowy, prawdopodobnie znaczącym wpływie na kształtowanie się przyszłej sytuacji majątkowej, finansowej oraz gospodarczej Emitenta oraz potencjalnie istotnym wpływie na wycenę instrumentów finansowych Spółki notowanych w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect.

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.