Zarząd Geotrans S.A. z siedzibą we Wrocławiu („Emitent”, „Spółka”) informuje, iż w dniu 13 stycznia 2022 r. za porozumieniem stron rozwiązana została przedwstępna umowa sprzedaży prawa wieczystego użytkowania działki zlokalizowanej w województwie kujawsko-pomorskim o powierzchni 3,1 ha, o której zawarciu Emitent informował w raporcie ESPI nr 44/2020 z dnia 22 września 2020 r. Tym samym Emitent nie nabędzie prawa wieczystego użytkowania ww. działki. Ponadto Emitent informuje, iż powodem rozwiązania umowy było niespełnienie się warunków zawieszających z umowy przedwstępnej.

Zarząd Emitenta podjął decyzję o publikacji powyższej informacji z uwagi na istotną wartość umowy, prawdopodobnie znaczącym wpływie na kształtowanie się przyszłej sytuacji majątkowej, finansowej oraz gospodarczej Emitenta oraz potencjalnie istotnym wpływie na wycenę instrumentów finansowych Spółki notowanych w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect.

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.