Na charakter firmy wpływa wiele czynników. Sposób zarządzania, struktura zatrudnienia oraz kultura organizacyjna są tylko jednymi z jego elementów. Zagadnienia związane ze Społeczną Odpowiedzialnością Biznesu (CSR) oraz ESG (skrót od Environmental, Social responsibility i Corporate governance) są obecne w codziennych działaniach podejmowanych przez Geotrans.

Kwestie dotyczące zaangażowania biznesu w działania na rzecz środowiska naturalnego, odpowiedzialności społecznej oraz wewnętrznego ładu korporacyjnego są ważnym elementem nowoczesnych przedsiębiorstw. Geotrans, jako świadoma Spółka stara się sukcesywnie wprowadzać w swoje struktury rozwiązania wpisujące się w CSR oraz ESG.

Środowisko– Geotrans jest firmą, która przywraca tereny naturze. Poprzez świadczenie usług w zakresie gospodarczego wykorzystywania, przetwarzania odpadów oraz rekultywacji terenów działamy na rzecz zrównoważonego rozwoju. W codziennej pracy działamy w duchu zero waste, wspierając Gospodarkę o Obiegu Zamkniętym (GOZ) opierającą się na maksymalnym wydłużeniu wartości surowców, materiałów oraz produktów przy jednoczesnym ograniczeniu ilości odpadów, co więcej nawet one powinny zostać ponownie wykorzystane. Odejście od gospodarki linearnej („weź – wyprodukuj – zużyj – wyrzuć”) na rzecz GOZ w Unii Europejskiej mogłoby wygenerować oszczędności na poziomie 630 miliardów dolarów netto, czyli ok. 3% PKB. Gospodarowanie odpadami zajmuje w tej koncepcji ważne miejsce. Recykling i ponowne przetwarzanie surowców jest istotnym aspektem nie tylko ekonomicznym, ale przede wszystkim środowiskowym. Szacuje się, że obecnie konsumujemy ok. 1,6 razy więcej zasobów, niż pozwalają na to możliwości regeneracyjnie Ziemi. Geotrans się ciągle rozwija, korzystamy z nowoczesnych technologii i podpatrujemy jakie rozwiązania sprawdzają się na całym świecie. Dzięki temu projekty, jakie realizujemy, są nie tylko pro ekologiczne, ale również dostosowane do lokalnych uwarunkowań.

Działania pro środowiskowe są częścią naszej pracy, ale na tym nie poprzestajemy i stawiamy na nowe cele wykraczające poza ramy. Tylko w latach 2018-2020 Geotrans posadził ponad 67 533 roślin. Jednak wierzymy, że zawsze możemy zrobić „coś jeszcze”. Z projektów przeprowadzanych obecnie rekultywacji wynika, że do 2023 roku wysadzimy co najmniej 280 000 roślin. Wiemy, że działania, jakie podejmujemy teraz mają znaczenie i wpływają na przyszłość. Geotrans świadczy usługi na terenie całej Polski podejmując się różnorodnych działań z zakresu między innymi likwidacji zagrożeń ekologicznych poprzez rekultywacje zdewastowanych terenów. Wszelkie opracowywane przez nas projekty i dokumentacje projektowe zawsze mają na celu wspieranie lokalnej bioróżnorodności i środowiska naturalnego. Nasze przedsięwzięcia cechują się indywidualnym podejściem, które prowadzą do realizacji zróżnicowaniach projektów. Efektem jest między innymi dobór roślinności do konkretnej lokalizacji.  W naszych projektach najczęściej wykorzystujemy: brzozy brodawkowate, klony pospolite, dęby szypułkowe, lipy drobnolistne, graby zwyczajne, jabłonie dzikie, grusze pospolite, jarzębiny, wiązy polne, klony pospolite, sosny zwyczajne, sosny czarne oraz topole. Oprócz drzew wśród naszych nasadzeń są również krzewy, w tym: róże dzikie, śliwy tarniny, głogi jednoszyjkowe, kaliny koralowe, derenie świdowe, głogi dwuszyjkowe, szakłaki pospolite, wierzby iwy, świdośliwy kłosowe oraz rokitniki pospolite.

Odpowiedzialność społeczna- w Geotrans jest realizowana dwutorowo. Po pierwsze poprzez wewnętrzne rozwiązania i regulacje, a po drugie poprzez nasze zaangażowanie w akcje charytatywne, prospołeczne i edukacyjne. Bardzo ważne w naszej wewnętrznej organizacji są działania dotyczące różnorodności i równości płci. W Spółce kluczową rolę pełnią kobiety, które zajmują stanowiska na wszystkich szczeblach organizacji. W procesach rekrutacji decydującą rolę odgrywają kompetencje, a nie przymioty takie jak wygląd, identyfikacja płciowa czy pochodzenie etniczne. Aż 72% z naszych pracowników stanową kobiety, z których większość (83%) jest matkami, dlatego zostały wprowadzone systemowe rozwiązania mające na celu wspieranie łączenia ról zawodowych i rodzicielskich. Jednym z nich jest hybrydowy model pracy polegający na łączeniu fizycznej obecność w biurze z pracą zdalną. Taki model został wcielony w życie jeszcze przed pandemią COVID- 19 i miał na celu pomoc w zachowaniu work life balance (zrównoważonego podziału pomiędzy życiem zawodowym a prywatnym).

Wierzymy, że nawet z pozoru drobne rozwiązania wpływają na całą strukturę miejsca pracy. Przykładem takiej perspektywy są działania, jakie podjęliśmy w październiku 2021 roku organizując dla pracowników kurs udzielania pierwszej pomocy, a mając świadomość, że większość naszych pracowników (81%) stanowią rodzice, rozszerzyliśmy kurs o elementy dotyczące pomocy dzieciom. Jednocześnie pozostajemy wrażliwi na potrzeby innych i staramy się działać na różnych polach. Przykładem takiej działalności było ufundowanie Pokoju Życzliwości w Uniwersyteckim Szpitalu Klinicznym przy ul. Borowskiej we Wrocławiu. Geotrans wspomógł metamorfozę świetlicy, która ma pomagać małym pacjentom wracać do zdrowia.

Ład korporacyjny– jest ważnym elementem naszej działalności, ponieważ Geotrans jest spółką akcyjną notowaną na rynku NewConnect. To powoduje, że nasza działalność jest transparentna, szczególnie pod względem formalno-prawnym i finansowym. Ze względu na rodzaj prowadzonej działalności jesteśmy zobligowani do przestrzegania rygorystycznych przepisów prawnych, regularnego pozyskiwania pozwoleń, atestów i badań. Do przestrzegania wszystkich tych obostrzeń jesteśmy zobligowani przepisami prawa polskiego oraz unijnego. Wierzymy, że restrykcyjne normy działają na korzyść wszystkich: przedsiębiorstwa (a w naszej branży przede wszystkim) i środowiska.

W Geotrans wierzymy w systemowe zmiany, które w długiej perspektywie czasu będą wpływały na rozwój firmy i pracowników przy jednoczesnym poszanowaniu środowiska naturalnego i zaangażowaniu w akcje prospołeczne. Działając w myśl zasady „małymi krokami ku doskonałości”, cały czas pracujemy nad wdrażaniem nowych inicjatyw i projektów. Chcemy nie tylko pogłębiać i kontynuować już istniejące rozwiązania, ale także sięgać po więcej. Etyka działań, praworządność, dbałość o miejsca pracy przy jednoczesnym poszanowaniu i ochronie środowiska to filary, na których opiera się codzienna działalność Geotrans. Co jednak najważniejsze, nadal chcemy się rozwijać i uczyć, aby jeszcze efektywniej działać na rzecz zrównoważonego rozwoju.