Przeprowadzenie rekultywacji jest czynnością, która wymaga zastosowania się do norm regulowanych prawnie. Co to jet rekultywacja terenu i jak przeprowadzić rekultywację terenu zgodnie z prawem? O tym poniżej.

Czym jest rekultywacja?

Aktem prawnym dotyczącym rekultywacji jest ustawa z dnia 3 lutego 1995 roku o ochronie gruntów rolnych i leśnych. W myśl art. 4 pkt.18 wyżej wymienionej ustawy rekultywacja oznacza nadanie lub przywrócenie gruntom zdegradowanym lub zdewastowanym wartości użytkowych lub przyrodniczych przez:

  • właściwe ukształtowanie rzeźby terenu,

  • poprawienie właściwości fizycznych i chemicznych,

  • uregulowanie stosunków wodnych,

  • odtworzenie gleb,

  • umocnienie skarp,

  • odbudowanie/zbudowanie niezbędnych dróg.

Rekultywacja terenu z kolei to przywrócenie bądź nadanie gruntom nowych wartości użytkowych. W obrębie rekultywacji terenu przeprowadza się czynności mające na celu poprawienie właściwości fizycznych i chemicznych, odpowiednie ukształtowanie rzeźby terenu, odtworzenie gleby metodami biologicznymi lub technicznymi, uregulowanie stosunków wodnych.

Rodzaje rekultywacji

Zdegradowanym i zdewastowanym gruntom można przywrócić wartości użytkowe i przyrodnicze na kilka sposobów. Ze względu na to wyróżnia się rekultywację:

biologiczną – podczas prac dokonywane jest ukształtowanie biologicznie czynnej powierzchni i szaty roślinnej,

chemiczną – ten rodzaj rekultywacji polega na oczyszczeniu gruntu, poprawie odczynu środowiska, odtworzeniu lub poprawie żyzności gleby,

techniczną – obejmuje prace nad ukształtowaniem gruntu.

Jak przeprowadzić rekultywację terenu zgodnie z prawem?

Zgodnie z obowiązującym prawem przed przeprowadzeniem rekultywacji wymagane jest wystąpienie do starosty danego regionu o wydanie decyzji w sprawie rekultywacji i zagospodarowania. Decyzja ta określa między innymi:

  • stopień ograniczenia lub utraty wartości użytkowej gruntów ustalony na podstawie opinii,

  • osobę zobowiązaną do rekultywacji gruntów,

  • termin oraz kierunek wykonania rekultywacji gruntów,

  • uznanie rekultywacji gruntów za czynność zakończoną.

Zagospodarowanie odpadów

Prace rekultywacyjne zdegradowanych terenów wiążą się z wytworzeniem odpadów. Należą do nich między innymi odpady budowlane pochodzące z rozbiórki obiektów znajdujących się na rekultywowanym obszarze, szlam z zanieczyszczonych zbiorników czy odpady zanieczyszczonej ziemi. Zgodnie z obowiązującym prawem kwestie wytwarzania odpadów reguluje art. 180a ustawy z 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony środowiska. Zgodnie z ustawą podmiot prowadzący prace likwidacyjno-rekultywacyjne jest wytwórcą odpadów. Ustawa o odpadach z 14 grudnia 2012 roku informuje z kolei, że wytwórca odpadów zobowiązany jest do gospodarowania wytworzonymi przez siebie odpadami.

Obowiązkiem wytwórcy odpadów jest prowadzenie na bieżąco jakościowej i ilościowej ewidencji odpadów w karcie ewidencji odpadów oraz karty przekazania odpadów. Wytwórca odpadów zobowiązany jest również do sporządzania rocznych sprawozdań o wytwarzanych odpadach oraz o gospodarowaniu nimi. Sprawozdania te należy przekazać Marszałkowi Województwa do 15 marca za ubiegły rok kalendarzowy.

Wytwórca odpadów może zlecić to zadanie innym podmiotom świadczącym usługi w zakresie rekultywacji terenu. Zgodnie z art.3 pkt 33 ustawy o odpadach podmiot świadczący te usługi będzie wytwórcą odpadów, wobec czego to on przejmuje odpowiedzialność za ich prawidłowe zagospodarowanie.

Zadanie to może zostać powierzone firmie Geotrans S.A., która działa na rzecz zrównoważonego rozwoju i postępu technologicznego oraz zajmuje się przetwarzaniem odpadów. W ofercie Geotrans S.A. znajduje się między innymi rekultywacja terenu a wraz z nią projektowanie i zapewnianie obsługi formalno-prawnej.