Odpady w przeważającej części nadają się do ponownego wykorzystania w różnych dziedzinach gospodarki. Ich klasyfikacja pod kątem właściwości, szkodliwości ekologicznej, użyteczności i masowości wytwarzania stanowi kluczowy element w ochronie środowiska i uporządkowania gospodarki zasobami.

Zagospodarowanie odpadów

Odpady klasyfikowane są między innymi ze względu na podstawie ich:

  • sposobu powstawania (rodzaj surowca) i pochodzenia (produkcja lub konsumpcja),

  • stanu skupienia,

  • składu chemicznego,

  • stopnia użyteczności, uciążliwości i stwarzania zagrożenia dla zdrowia, życia i środowiska naturalnego.

REGULACJE PRAWNE

Celem ustawy o odpadach jest uregulowanie racjonalnego zagospodarowania odpadów i powtórnego ich wykorzystania. Zagospodarowanie odpadów uwzględnia zbieranie, transport, odzysk, unieszkodliwienie odpadów a także nadzór nad tymi działaniami oraz miejscami unieszkodliwiania odpadów.

GEOTRANS S.A.

Specjalizujemy się w zagospodarowywaniu odpadów poprocesowych pochodzących z oczyszczalni ścieków i UPS.

Zajmujemy się ponownym wykorzystaniem wytwarzanych odpadów przemysłowych w różnych gałęziach gospodarki.

Oferujemy:

  • wsparcie administracyjne w zakresie zbierania i przetwarzania odpadów,

  • kompleksowy odbiór i zagospodarowanie odpadów o kodach od 020101 do 200307.

JESTEŚ ZAINTERESOWANY OCHRONĄ ŚRODOWISKA,

ZAGOSPODAROWANIEM ODPADÓW, REKULTYWACJĄ TERENÓW?

Jesteśmy po to, by likwidować zagrożenia ekologiczne i przeciwdziałać ich powstawaniu.