Rekultywacja terenów to czynności polegające na przywracaniu wartości użytkowych i przyrodniczych terenom, które zostały zniszczone w wyniku działalności człowieka. Odzyskiwanie walorów zdegradowanego terenu są regulowane prawem i spoczywają na właścicielu zniszczonego terenu. Przed wykonaniem prac rekultywacyjnych wykonuje się szereg badań monitoring środowiska). Sama rekultywacja terenu może być przeprowadzona dwoma metodami: in situ lub ex situ.

Rekultywacja terenów

MONITORING ŚRODOWISKA

Monitoring środowiska przeprowadza się aby zaobserwować zachodzące w środowisku zmiany. W tym celu wykonywane są ciągłe lub okresowe badania i pomiary właściwości wód, gleby, powietrza, na podstawie których przeprowadzana jest analiza i ocena stanu środowiska przyrodniczego. Prace te odbywają się w terenie (wiercenie, sondowanie, analiza wody, próbek gruntu) i laboratorium.

REKULTYWACJA TERENÓW METODĄ IN SITU I EX SITU

Rekultywacja terenu odbywa się różnymi metodami a jej wybór związany jest między innymi z czynnikami geologicznymi i technicznymi.

W przypadku zanieczyszczenia środowiska produktami naftowymi, metalami ciężkimi lub innymi substancjami chemicznymi oferujemy przeprowadzenie rekultywacji gruntowo-wodnej:

  • metodą in situ – metoda ta polega na pobieraniu produktu z wód gruntowych i usunięciu zanieczyszczeń (bioremediacji) z gruntu i wód podziemnych a następnie biowentylacji i wentylacji gruntów, napowietrzaniu wód podziemnych i chemicznym utlenianiu

  • metodą ex situ – metoda ta polega na wydobyciu, transporcie i odzysku gruntów w zakładzie unieszkodliwiania odpadów. W trakcie prac tą metodą zanieczyszczone wody zostają odpompowane, przetransportowane i odzyskane.

DOKUMENTACJA

W ramach usług rekultywacji terenów oferujemy przygotowanie projektu oraz dokumentacji formalno-prawnej, w tym między innymi:

  • przeglądy ekologiczne,

  • projekty działań prewencyjnych,

  • ocena stanu środowiska,

  • ocena jakości ścieków przemysłowych, komunalnych, opadowych,

  • raporty o oddziaływaniu na środowisko,

  • pozwolenia zintegrowane (IPPC),

  • wnioski o pozwolenia wodnoprawne,

  • opinie prawne dotyczące odpowiedzialności z tytułu zanieczyszczenia środowiska gruntowego.

JESTEŚ ZAINTERESOWANY OCHRONĄ ŚRODOWISKA,

ZAGOSPODAROWANIEM ODPADÓW, REKULTYWACJĄ TERENÓW?

Jesteśmy po to, by likwidować zagrożenia ekologiczne i przeciwdziałać ich powstawaniu.